Cần nhiều người làm farm nho, trả giờ và làm dây dâu giống và làm cắt cành nho. Sáng đi chiều về. Tiền trả hàng tuần. Cần người du lịch và du học sinh, làm việc thoải mái. Xin liên lạc Long: 0432 889 988 – Kim: 0434 063 389