2/3: LỜI HIỆU TRIỆU toàn dân Việt Nam: Thời khắc lịch sử sắp đến. Con cháu Hai Bà Trưng, Đức Thánh Trần không hèn, dẹp chủ nghĩa Mác-lê ngoại lai

02 Tháng Ba, 2020 |

…Thời khắc lịch sử là gì? Đó là thời khắc xuất hiện LỜI HIỆU TRIỆU tiếp theo, để hiệu triệu toàn dân tộc cùng đồng lòng đứng lên một lúc, làm cuộc cách mạng đưa đất nước về với nền dân chủ.
Sẽ sớm có những bậc anh hùng xuất chúng xuất hiện, phất cao ngọn cờ đại nghĩa, phát đi LỜI HIỆU TRIỆU đó…