GIỜ NGUYỄN HỒNG ANH 18/10: Sử gia Trần Trọng Kim, GS Nguyễn Ngọc Phách gọi Tàu. Tiếng Việt Cộng, VNCH? Chỉ có tiếng Việt đúng, sai, hay, dở!

18 Tháng Mười, 2019 |

GIỜ NHA: Từ lâu lắm rồi, người Việt gọi láng giềng (và kẻ thù) phương bắc là người  Tàu, nước Tàu. Việt Nam Sử Lược của sử gia Trần Trọng Kim cũng gọi như vậy (xem sách). Nhiều sách sử VN cũng viết như vậy. Gọi Trung Quốc nhiều khi chứng tỏ nước mình là nước nhược tiểu, chư hầu của người Hán ***Tiếng Việt là tiếng Việt, dùng chung cho mọi người nói tiếng Việt, không phân biệt địa phương (bắc trung nam) và cũng không phân biệt chính trị. Chỉ có tiếng Việt đúng hay sai, hay hoặc dở. Ngôn ngữ phát triển và đồng thời cũng bị loại bỏ theo nhu cầu hay thời gian. Không ai có thể bắt buộc người dân phải dùng từ này chữ nọ theo ý muốn của họ, ngay cả đảng cộng sản độc tài hiện nay ở trong nước. Nhưng tiếng Việt loạn xà ngầu, bát nháo hiện nay ở trong nước trên internet hay trong cuộc sống, cũng là điều đáng buồn, như số phận đất nước dưới sự lãnh đạo của một tập đoàn ác với dân và hèn với giặc.