THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 2.7.2020: Úc chi $270 tỉ nhắm súng vào TC. Bí thư Huệ dọn tổ cho đại bàng hay kên kên? Trump chưa bị loại

02 Tháng Bảy, 2020 |

VIỆT NAM: Người cộng sản gốc bần cố nông với não trạng vô sản, đấu tranh giai cấp có truyền thống tham nhũng thì làm sao đòi sánh vai với thế giới, làm cho Hà Nội có lợi tức đầu người 14 ngàn hay 36 ngàn Mỹ kim? Phéc lác như HCM!GDP của VN dưới $3000 đô.

THẾ GIỚI: Trump down, not out! (Xuống nhưng không bị loại).

ÚC: Chi $1.35 tỉ đô bảo vệ mạng lưới, tuyển thêm 500 chuyên viên. Chi $270 tỉ đô trang bị vũ khí nhắm vào adversaries (đối thủ),  là ai nếu không phải là Trung Cộng?

COPYRIGHT: VIDEO này thuộc bản quyền của www.tvtsonline.com.au do đó xin chớ tự tiện lấy dùng hay đổi tựa của bản gốc.