Thông báo của Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH TB Victoria về Đại Hội Bất Thường do ông Nguyễn Việt Long tổ chức

30 Tháng Mười Một, 2023 | Cộng đồng Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

THAM CHIẾU BIÊN BẢN PHIÊN HỌP CỦA HỘI CỰU QUÂN NHÂN  QUÂN LỰC VNCH TIỂU BANG VICTORIA

Tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng

Số 90 Knight Ave., Sunshine North, VIC 3020

Ngày Chúa Nhật 26 tháng 11 năm 2023

Thời gian: từ 14:30 đến 16:00

a.Nhận định rằng: Việc tổ chức một “Đại Hội Bất Thường” vào ngày 21/10/2023 vừa qua của Ông Nguyễn Việt Long để bãi nhiệm toàn Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do do Ông Nguyễn Quang Duy làm Chủ Tịch là một vi phạm trầm trọng vì Ông Nguyễn Việt Long trong vai trò Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát đã không được sự đồng ý của toàn Hội Đồng (vì chỉ có 2 người trong số 5 người của Hội Đồng đồng ý tổ chức);

b.Nhận định rằng: Sự mâu thuẫn và đối đầu nhau giữa Hội Đồng Cố Vấn Giám Sát và Ban Chấp Hành Cộng Đồng (nhiệm kỳ 2022 – 2025) cần phải chấm dứt càng sớm càng tốt vì hậu quả và những hệ luỵ của những tranh chấp này không có lợi cho sinh hoạt và đấu tranh chung của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Tiểu Bang Victoria;

Sau khi bàn bạc và thảo luận, 93% thành viên tham dự cuộc họp đã đồng ý quyết định như sau:

1.Không chấp nhận việc lạm dụng quyền hạn của ông Nguyễn Việt Long trong vai trò Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát;

Vì vậy, Hội CQN/QLVNCH/Vic. không công nhận kết quả của “Đại Hội Bất Thường” ngày 21/10/2023 do ông triệu tập.

2.Ban Chấp Hành và hầu hết hội viên của Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Tiểu Bang Victoria vẫn tiếp tục tín nhiệm Ông Nguyễn Quang Duy và Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tiểu Bang Victoria trong vai trò sinh hoạt và điều hành công việc của Cộng Đồng cho đến hết nhiệm kỳ.

3.Kêu gọi quý đồng hương tiếp tục ủng hộ công việc lãnh đạo và điều hành Cộng Đồng của Ban Chấp Hành hiện nay trong giai đoạn vô cùng cần thiết của sự ổn định vào lúc này.

Làm tại Melbourne, ngày 27-11-2023,

Ông Đặng Văn Đạt, Chủ Tịch Hội CQN/QLVNCH/Vic;

Ông Nguyễn Văn Dũng, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Không Quân/Vic;

Ông Phạm Ngọc Tiền, Gia Trưởng Gia Đình HQHH/Vic;

Ông Trương Văn Công, Gia Trưởng GĐ Mũ Đỏ/Vic;

Ông Nguyễn Khắc Thi, Gia Trưởng Gia Đình BC 81 Dù/Vic;

Ông Thân Văn Khoản; Gia Trưởng Gia Đình ĐPQ và NQ/Vic;

Ông Lê Văn Miện, Phó Nội Vụ Hội Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức/Vic.