Tử vi Thiên Phúc: Từ ngày 02/01/2020 đến ngày 03/02/2020

17 Tháng Một, 2020 | Tử vi
Tử Vi gia Thiên Phúc

Do tử vi gia Thiên Phúc biên soạn: Tháng Mười Hai Kỷ Hợi. Tháng này khắc các tuổi: Ất Mùi, Đinh Mùi, Tân Mùi.

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Tốt

Giáp Tý 36 và 96 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp đỡ hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Hỷ sự vui vẻ.

Nhâm Tý 48 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ.

Canh Tý 60 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Cẩn thận nơi sông nước.

Mậu Tý 72 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ.

Bính Tý 84 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuoi Sửu Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Ất Sửu 35 và 95 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự thắng ý.

Quý Sửu 47 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán.

Tân Sửu 59 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc khá hanh thông. Có tin buồn.

Kỷ Sửu 71 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc bình thường. Có việc phải chi tiêu hao tán.

Đinh Sửu 83 tuổi: Nam: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc mệt nhọc. Phòng chi tiêu hao tán thất thoát.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Bính Dần 34 và 94 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công viec tiếp tục bình thường. Tình cảm giao động.

Giáp Dần 46 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Buồn vui lẫn lộn. Nữ: Công việc bình thường. Tình cảm nổi trôi phức tạp.

Nhâm Dần 58 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Buồn vui thất thường. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Canh Dần 70 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Buồn vui lẫn lộn. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Cẩn thận nơi sông nước.

Mậu Dần 82 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Mọi thay đổi đều không thuận lợi. Chờ đợi dịp may khác.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Đinh Mão 33 và 93 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thong. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc bình thường. Phòng chi tiêu hao tán.

Ất Mão 45 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Buồn vui thất thường. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Phòng thị phi miệng tiếng.

Quý Mão 57 tuoi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Tân Mão 69 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Lo buồn chỉ tổn hại sức khỏe.

Kỷ Mão 81 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Buồn ơi, chào mi! Nữ: Công việc hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Xấu

Mậu Thìn 32 và 92 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Đề phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm.

Bính Thìn 44 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thang ý. Nữ: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý.

Giáp Thìn 56 tuổi. Nam: công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Buồn vui thất thường. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Thìn 68 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc phải chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Vạn sự thắng ý.

Canh Thìn 80 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Buồn vui lẫn lộn. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Cẩn thận nơi sông nước.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Tốt

Kỷ Tỵ 31 và 91 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Đinh Tỵ 43 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc mệt nhọc. Phòng chi tiêu hao tán.

At Tỵ 55 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc tiếp tục thành tựu. Vạn sự thắng ý.

Quý Tỵ 67 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng thị phi miệng tiếng. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Tân Tỵ 79 tuổi. Nam: Công việc hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Canh Ngọ 30 và 90 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc may mắn.

Mậu Ngọ 42 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Nên chăm sóc giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Hỷ sự vui vẻ.

Bính Ngọ 54 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Nên giữ gìn  sức khỏe là vàng. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Giáp Ngọ 66 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Phúc lộc bình an. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc song toàn.

Nhâm Ngọ 78 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Xấu

Tân Mùi 29 và 89 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Mùi 41 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi. Nữ: Công việc mệt nhọc. Phòng chi tiêu hao tán.

Đinh Mùi 53 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự có quý nhân giúp sức tận tình. Phòng chi tiêu hao tán.

Ất Mùi 65 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận. Nữ: Có may mắn về tài lộc. Vạn sự thắng ý.

Quý Mùi 77 tuổi. Nam: Mưu sự trước dở sau hay. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi. Nữ: Công việc mệt nhọc. Phòng chi tiêu hao tán.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Xấu

Nhâm thân 28 và 88 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự như ý. Nữ: Mưu sự nhiều trơ ngại. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Canh Thân 40 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc mệt nhọc. Cẩn thận nơi sông nước.

Mậu Thân 52 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Nên giữ gìn sức khỏe là vang. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý.

Bính Thân 64 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Vạn sự thắng ý.

Giáp Thân 76 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Tốt

Quý Dậu 27 và 87 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thanh. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Tân Dậu 39 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc khá hanh thông. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi.

Kỷ Dậu 51 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán.

Đinh Dậu 63 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng. Nữ: Công việc hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Ất Dậu 75 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Tránh tranh cãi bất lợi.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Tốt

Giáp Tuất 26 và 86 tuổi. Nam: Mưu sự có quý nhân giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Hỷ sự vui vẻ.

Nhâm Tuất 38 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Vạn sự thắng ý.

Canh Tuất 50 tuổi. Nam: Mưu sự có quý nhân giúp sức may mắn. Phòng thị phi miệng tiếng. Nữ: Công việc mệt nhọc. Buồn vui thất thường.

Mậu Tuất 62 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ.

Bính Tuất 74 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự thắng ý.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và Nữ tháng này: Xấu

Quý Hợi 37 và 97 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Tình cảm nổi trôi phức tạp. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Vạn sự thắng ý.

Tân Hợi 49 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc bình thường. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.

Kỷ Hợi 61 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục. Phòng chi tiêu hao tán.

Đinh Hợi 73 tuổi. Nam: ai ơi chớ oán muộn màng. Hết cơn bỉ cực đến ngày thái lai. Nư: Có tin vui hỷ sự. Đề phòng kẻ xấu quanh mình.

Ất Hợi 85 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Buồn vui thất thường. Nữ: Có chút may mắn về tiền bạc. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.

 

Tử Vi Gia Thiên Phúc
Phone: (514) 342 2809
Montreal – Canada