THĂM RICHMOND – TẬP 1: Hoạt động thương mại và sinh hoạt cộng đồng

18 Tháng Tám, 2017 |

Chủ bút Nguyễn Hồng Anh và Luật sư Nguyễn Tân Hải nói về sinh hoạt của người Việt tại Richmond như thương mại, tôn giáo, xã hội v.v… từ đầu thập niên 1980 khi Luật sư Nguyễn Tân Hải là chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do TB Victoria và ông Nguyễn Hồng Anh là nhân viên cộng đồng, trưởng ban văn nghệ… và tình hình hiện nay. Cả hai ông đều làm việc tại khu vực này trong hơn 30 năm qua.