Biếm Hoạ Cán Ngố

20 Tháng Năm, 2022 | Biếm Hoạ Cán Ngố
(Trích từ báo in TVTS số 1886 phát hành ngày 18.05.2022)