Biếm Hoạ Cán Ngố

15 Tháng Tư, 2022 | Biếm Hoạ Cán Ngố
(Trích từ báo in TVTS số 1881 phát hành ngày 13.04.2022)