23/11: Trump không hổ danh là quái kiệt! Mỹ có 2 chính phủ một lúc: Biden lập nội các hợp pháp không?

23 Tháng Mười Một, 2020 |

Mỗi ngày: Nghe Trump thua khi đếm phiếu lại. Nghe tiểu bang chứng nhận kết quả. Nghe các tòa án bác đơn kiện. Nhưng chưa nghe GSA chứng nhận để chuyển giao quyền. Chưa nghe Tối cao Pháp viện phán. Nghĩa là sao? Đợi! Như Biden bảo hãy kiên nhẫn đợi ông tuyên bố thắng cử.