THÔNG BÁO v/v: Bổ nhiệm Ủy Ban Tu Chính Nội Quy của Cộng Đồng NVTD Tiểu bang Victoria, Úc Châu

26 Tháng Một, 2024 | Thông cáo cộng đồng

Kính thưa:

– Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,

– Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,

– Quý vị lãnh đạo các hội đoàn và đoàn thể,

– Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,

– Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria xin trân trọng thông báo đến quý vị chúng tôi đã quyết định bổ nhiệm Ủy Ban Tu Chính Nội Quy trong cuộc họp Ban Chấp Hành ngày hôm nay 25/1/2024.

Ủy Ban Tu Chính sẽ tu chính lại toàn bộ Bản Nội Quy được tu chính năm 2012 cho thích hợp với tình hình hiện tại và với tầm nhìn từ 10 đến 20 năm tới để đóng góp cho việc xây dựng và phát triển cộng đồng và hội nhập vào xã hội chính mạch Úc.

Ủy Ban với thành phần nhân sự gồm 5 người như sau:

Trưởng Ban: ông Nguyễn Duy Nhạc.

Phó Ban: bà Marie Triệu.

Thư ký: Luật sư Trần Đức Dũng.

Ủy Viên: Luật Sư Nguyễn Tân Hải.

Ủy Viên: ông Nguyễn Hữu Thiện.

Ủy Ban Tu Chính hoàn toàn độc lập với Ban Chấp Hành và Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát. Nói rõ hơn không ai trong Cộng Đồng có thể can thiệp vào việc soạn thảo tu chính lại nội quy.

Ngược lại, Ủy Ban Tu Chính được trao quyền đề xuất những ý kiến để Ban Chấp Hành giúp Ủy Ban hoàn thành tốt nhiệm vụ được Cộng Đồng giao phó.

Ban Chấp Hành sẽ tạo mọi cơ hội để Bản Thảo Nội Quy Tu Chính được tham khảo một cách rộng rãi trước khi đưa ra Đại Hội Tu Chính để đồng hương quyết định.

Ủy Ban Tu Chính cũng được giao phó trọng trách soạn một bản điều lệ tạm thời cho Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng để Ban Chấp Hành thông qua và phổ biến rộng rãi đến đồng hương, chuyển Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng thành một địa điểm sinh hoạt cho tất cả thành viên trong Cộng Đồng Người Việt Tự Do.

Ủy Ban Tu Chính sẽ chính thức ra mắt đồng hương trong Đại Hội Thường Niên được tổ chức vào Chủ nhật, 28 tháng 1 năm 2024, từ 1 giờ chiều đến 5 giờ chiều tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng, số 90 Knight Avenue North Sunshine 3020.

Trân trọng kính báo và kính mời quý vị tham dự Đại Hội Thường Niên.

TM BCH-CĐNVTD-VIC

Nguyễn Quang Duy

Chủ tịch

Melbourne, ngày 25 tháng 1 năm 2024

 

PUBLIC ANNOUCEMENT

RE: Appointment of the VCA-VIC Constitution Amendment Committee.

The VCA-VIC is honoured to announce on 25th January 2024 the establishment of the VCA-VIC Constitution Amendment Committee.

The committee is commissioned by the VCA-VIC to provide a thorough revision of the current VCA-VIC Constitution with a view to bring the Constitution up to date with the current situation of the community, as well as looking forward with a vision on the development of the community in the next 10 to 20 years.

The VCA-VIC Constitution Amendment Committee consists of five members, as follows:

Head: Mr. Nguyễn Duy Nhạc.

Deputy Head: Ms. Marie Triệu.

Secretary: Mr. Trần Đức Dũng, Lawyer.

Member: Mr. Nguyễn Tân Hải, O.A.M, Lawyer.

Member: Mr. Nguyễn Hữu Thiện.

The Constitution Amendment Committee is fully independent of the Executive Committee and the Advisory and Prudential Council, making it clear that no one in the VCA-VIC is able to interfere in drafting amendments.

In contrast, its is empowered to propose ideas for the Executive Committee to support the Committee fulfill the tasks assigned by the VCA-VIC.

The Executive Committee shall provide every opportunity for the Amended Constitution draft to be widely consulted before making an Amendment General Meeting for the VCA-VIC members to vote.

The Constitution Amendment Committee was also entrusted with the task of drafting a provisional Charter on Operation of Vietnamese Community Centre for the Executive Committee to approve and disseminate to VCA-VIC members, transforming the Community Activity Centre into a living place for all members of the Vietnamese Community.

The Committee will formally introduce during the Annual General Meeting to be held on Sunday, January 28, 2024, from 1 p.m. to 5 p.m. at the Vietnamese Community Centre, 90 Knight Avenue North Sunshine 3020.

On behalf of the Executive Committee,

Duy Quang Nguyen

President