Thông cáo Báo chí của Sở thuế ATO

24 Tháng Hai, 2021 | Thông cáo cộng đồng

JobMaker Hiring Credit: giới chủ nhân có thể được lãnh tiền cho những công việc mới tạo cho thanh thiếu niên

JobMaker Hiring Credit cho phép các chủ nhân hội đủ điều kiện gia nhập để được lãnh tới $10,400 Úc kim một năm cho nhân viên tuổi từ 16 đến 29, và tới $5,200 Úc kim cho nhân viên tuổi từ 30 đến 35.

Khoản trợ cấp tiền lương này được đưa ra để giúp phát triển việc thuê mướn thanh thiếu niên trong thời kỳ phục hồi kinh tế đã bị ảnh hưởng vì COVID-19. Tiền này được trả trực tiếp cho giới chủ nhân để giúp họ trang trải khoản chi phí thu nhận nhân viên mới.  

Giới chủ nhân có thể nhận khoản trợ cấp tiền lương này tới 12 tháng cho mỗi nhân viên mới hội đủ điều kiện được thuê mướn trong khoảng từ ngày 7 tháng Mười 2020 đến ngày 6 tháng Mười 2021. 

ATO Deputy Commissioner James O’Halloran nói rằng các chủ nhân hội đủ điều kiện có thể bắt đầu khai xin lãnh tiền chưa nhận được mỗi 3 tháng, từ ngày 1 tháng Hai 2021. 

Mr O’Halloran nói “ATO sẵn sàng hỗ trợ giới chủ nhân và cộng đồng dễ dàng thụ hưởng khoản JobMaker Hiring Credit của chính phủ Úc. Nếu các chủ nhân doanh nghiệp cần sự giúp đỡ, họ nên tìm hiểu những tài liệu có sẵn trên trang mạng của chúng tôi hoặc nói chuyện với Đại diện khai thuế – tax agent – hoặc Đại diện làm Tờ Khai Hoạt Động Kinh Doanh – BAS Agent – của họ”. 

Chủ nhân hội đủ điều kiện cần phải hoàn tất ba bước dễ dàng:   

  • đăng bộ bằng dịch vụ ATO online services, Dịch vụ qua mạng cho doanh nghiệp hoặc Cổng thông tin cho Doanh nghiệp – Business portal – hoặc qua một Đại diện thuế hay Đại diện nộp Tờ khai hoạt động kinh doanh – BAS – có đăng bộ 
  • đề cử các nhân viên mới hội đủ điều kiện bằng cách nộp báo cáo trả lương qua nhu liệu Single Touch Payroll (STP)
  • khai nộp bằng cách sử dụng ATO online services, Online services dành cho doanh nghiệp hoặc Cổng thông tin cho Doanh nghiệp – Business Portal – hoặc qua một Đại diện khai thuế – tax agent – hoặc Đại diện làm Tờ Khai Hoạt Động Kinh Doanh – BAS Agent – có đăng bộ.

Để biết thêm thông tin về điều kiện hợp lệ, tiến trình đăng bộ và khai nộp, cùng các tài liệu bằng ngôn ngữ cộng đồng, hãy xem trang ato.gov.au/JobMakerVietnamese hoặc nói chuyện với đại diện khai thuế của qúy vị ngay hôm nay.