Cộng Đồng: Họp Đại Hội Bất Thường, giữ hay bỏ Chương VI Nội Quy 2019

15 Tháng Mười Một, 2023 | Cộng đồng Việt Nam
Hình ảnh phiên họp khoáng đại ngày 11/11/2023 của Cộng Đồng NVTD-VICTORIA tại Trung Tâm Sinh hoạt Cộng đồng ở North Sunshine. Nguồn: TVTS

THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI

Kính thưa:

– Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,

– Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,

– Quý vị lãnh đạo các hội đoàn và đoàn thể,

– Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,

– Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Điều 24 bản Nội Quy năm 2012 của Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria quy định: “Các biểu quyết trong tất cả các Đại Hội chỉ có hiệu lực khi số thành viên tham dự tối thiểu là 50 người.”

Đại Hội Tu Chính Nội Quy năm 2019 được Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2016-2019 triệu tập ngày 29/6/2019 chỉ có 12 người tham dự, nhưng vẫn được tiến hành để đưa Chương VI vào bản Nội Quy nhằm tiến hành các thủ tục thành lập công ty Viện Bảo Tàng. Việc thông qua Nội quy năm 2019 như vậy là vi phạm điều 24 của bản Nội Quy năm 2012.

Đến năm 2021, Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2019-22 chuyển toàn bộ Dự Án Xây Dựng Trung Tâm Văn Hóa Việt Úc và Bảo Tàng sang cho công ty Viện Bảo Tàng. Từ đó công ty Viện Bảo Tàng hoàn toàn độc lập với Cộng Đồng. Và sau hơn 4 năm thành lập với chi tiêu được biết lên tới cả triệu Úc Kim, công ty vẫn chưa tìm được một mảnh đất để xây Viện Bảo Tàng.

Việc làm của các Ban Chấp Hành tiền nhiệm gây rất nhiều tranh cãi, chia rẽ và xáo trộn trong Cộng Đồng, chúng tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến từ các thành viên là cần hủy bỏ bản Nội Quy bất hợp lệ năm 2019 để quay trở lại sử dụng bản Nội Quy đã thông qua năm 2012.

Theo sự cố vấn của Victoria Consumer Affairs vì sự việc đã xảy ra cách đây hơn 4 năm, trải qua 2 nhiệm kỳ 2016-19 và 2019-22, nên Ban Chấp Hành nhiệm kỳ này cần phải triệu tập một đại hội bất thường với trên 50 thành viên tham dự và cần ¾ số thành viên tham dự quyết định hủy bỏ Nội Quy năm 2019. Vì thế chúng tôi kêu gọi quý vị tham dự Đại Hội được tổ chức vào:

  • Lúc: 2-4 giờ chiều
  • Ngày: Chủ Nhật, 17/12/2023
  • Tại: Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng, số 90 Kight Avenue, Sunshine North.

Quyết định hủy bỏ Chương VI, Nội Quy 2019 quay trở lại sử dụng bản Nội Quy đã thông qua năm 2012 sẽ giúp cho Cộng Đồng chúng ta dễ dàng vạch phương hướng để lên kế hoạch vận động Chính Phủ tài trợ và xin đất để xây một Trung Tâm Văn Hóa và Bảo Tàng Thuyền Nhân.

Xin lưu ý chỉ có công dân Úc gốc Việt, thường trú tại Victoria và phải tôn trọng Nội Quy với biểu tượng cờ Vàng (Việt Nam Cộng Hòa) mới có quyền tham dự Đại Hội và biểu quyết.

Sau khi kết thúc Đại Hội, Ban Phụ Nữ xin thân mời quý vị ở lại thưởng thức bữa ăn nhẹ và văn nghệ đón mừng Giáng Sinh và Năm Mới.

Sự hiện dịên của quý vị rất cần thiết cho sự thành công của Đại Hội.

Xin trân trọng thông báo và kính mời.

TM BCH-CĐNVTD-VIC

Nguyễn Quang Duy

Chủ tịch

Melbourne, ngày 15 tháng 11 năm 2023

PUBLIC ANNOUNCEMENT

RE: The special general meeting to retain or to remove Chapter VI of the 2019 Vietnamese Community in Australia – Victoria Chapter (VCA-VIC) Constitution

Article 24 of the 2012 VCA-VIC Constitution states that: “Voting in all special general meetings is only valid when it is attended by at least 50 members.”

On June 29, 2019, The Executive Committee for the 2016-2019 term convened a special general meeting to amend the 2012 Constitution with the attendance of only 12 attendees, but the meeting still proceeded to insert Chapter VI into the 2012 Constitution to carry out the procedures for establishing the Vietnamese Museum Australia Ltd (VMA Ltd). So the adoption of the 2019 Constitution is a violation of article 24 of the 2012 Constitution.

At the beginning of 2021, the Executive Committee for the 2019-22 term again transferred the entire Project of building the Vietnamese Australian Cultural Centre and Museum to the VMA Ltd. Since then, the VMA Ltd has been completely independent from the VCA-VIC. After more than 4 years and up to millions of Australian dollars spending for this Project, the VMA Ltd still has not found a piece land to build the Museum.

The transfer of the Project to VMA Ltd. has caused controversy and division within the VCA-VIC, the Executive Committee received a lot of comments from VCA-VIC members to revoke the 2019 Constitution to adopt the 2012 Constitution.

According to the advice of the Consumer Affairs Victoria, because the incident happened in more than 4 years ago with two Executive Committee terms 2016-19 and 2019-22, the current Executive Committee needs to convene a special general meeting with more than 50 members attending and needs ¾  of the attended members to decide whether to retain Chapter VI or to remove it from the 2019 Constitution and to adopt the 2012 Constitution. The special general meeting will be held as follows:

  • Date: Sunday, 17/12/2023
  • Time: 2-4 pm
  • Location: Community Activity Centre, 90 King Avenue, Sunshine North

The decision to revoke Chapter VI of the 2019 Constitution and return to use the Constitution adopted in 2012 will make it easier for VCA-VIC to lobby the Government for fundings and land to build a Cultural Centre and Boat People Museum.

Please note that only Vietnamese-Australian citizens who permanently reside in Victoria and respect the VCA-VIC Constitution with the Yellow Flag (the Republic of Vietnam) are entitled to attend and to vote.

The Woman Sub-Committee cordially invites you to stay on after the meeting concludes and to enjoy a light meal and music to celebrate Christmas and New Year.

Your presence is essential to the success of the special general meeting in making decision on Chapter VI, Constitution 2019.

Best regards,

 

For the Executive Committees,

Duy Quang Nguyen

President