THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 31.05.2022: Tham nhũng, hư danh do Vua Hùng? Đồng chí X huy hiệu đạođức! Thắc mắc song tịch Dânbiểu Đài Lê

31 Tháng Năm, 2022 |

Chung quy bởi tại Vua Hùng/ Sinh ra một lũ vừa khùng vừa điên/ Người khôn thì đã vượt biên/ Còn người ở lại không điên cũng khùng. GS Cống: “Tôi không truy đến Vua Hùng mà dừng lại ở thời gian gần hơn. Đó là khi Chủ nghĩa Mác-Lê được đưa vào, nền vô sản chuyên chính được dựng lên với sự độc tài toàn trị”