GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 22/4: Trọng: Chiếm Miền Nam Đảng no dân đói! Lột mặt bọn DưLuận Viên. Biden muốn phong thánh Floyd?

22 Tháng Tư, 2021 |

Đính chính: Chuẩn tướng PHẠM Ngọc Sang *CSVN chiếm được Sài Gòn ngày 40.4.1975 nhờ Nga Tàu viện trợ tối đa trong khi Mỹ (trong đó có TNS Joe Biden) cúp viện trợ VNCH. Sư đoàn 47 Dư Luận Viên chớ vênh váo vì có ngày DLV sẽ liều chết vượt biên kiếm bơ thừa sữa cặn. Phiên tòa xử cựu cảnh sát Chauvin có thể xem đã ngộ phán, xử sai (mistrial).