Biếm Hoạ Cán Ngố: Đoan Trang – Phương Hằng

01 Tháng Tư, 2022 | Biếm Hoạ Cán Ngố
(Trích từ báo in TVTS số 1879 phát hành ngày 30.03.2022)