Biếm Hoạ Cán Ngố

18 Tháng Mười, 2023 | Biếm Hoạ Cán Ngố
(Trích từ báo điện tử eTVTS số 1954 phát hành ngày 11.10.2023)