Biếm Hoạ Cán Ngố

01 Tháng Mười Một, 2023 | Biếm Hoạ Cán Ngố
(Trích từ báo điện tử eTVTS số 1956 phát hành ngày 25.10.2023)