Thủ tướng Morrison có thể trình sự hợp hiến của ông Dutton lên TCPV

07 Tháng Chín, 2018 | Tin nước Úc
Tính hợp hiến dân cử của Bộ Trưởng Nội Chính Peter Dutton (phải) bị đặt vấn đề. Photo Courtesy: Reuters

Tân Thủ Tướng Scott Morrison không bác bỏ việc có thể trình sự hợp hiến của tư cách dân cử của Bộ Trưởng Nội Chính Peter Dutton lên Tối Cao Pháp Viện (TCPV).

Ông Dutton đang tiếp tục phải đối diện với các câu hỏi về tình trạng tài chánh cá nhân của ông trong hai trung tâm giữ trẻ có tiền trợ cấp của chánh phủ. Mối liên hệ nầy có tiềm năng khiến ông bộ trưởng vi phạm hiến pháp.

Vào ngày Thứ Tư tuần qua, Thủ tướng Morrison nói với phóng viên tại Sydney rằng đã tham khảo tư vấn của viên Chưởng Lý và đang đối phó với vấn đề qua các tiến trình nội bộ.

Thứ Sáu hai tuần trước, Chưởng Lý Stephen Donaghue phát hiện một số nguy cơ rằng TCPV có thể tìm ra ông Dutton có mâu thuẫn quyền lợi đối với tiền tài trợ của Liên Bang cho trung tâm giữ trẻ của ông ta. Nhưng ông Donaghue nhận xét rằng hầu như ông Dutton khó bị truất quyền dân cử bởi các tiền tài trợ của Liên Bang cho trung tâm giữ trẻ của ông.

Điều khoản 44 của Hiến Pháp nghiêm cấm phục vụ tại Quốc Hội cho bất cứ ai hưởng lợi tài chánh trực hoặc gián tiếp từ chánh phủ Liên Bang. Ông Dutton nhấn mạnh rằng ông hội đủ tư cách pháp lý để phục vụ tại Quốc Hội và đã phổ biến nhiều văn kiện liên hệ đến tư vấn pháp lý mà ông cho biết hỗ trợ tư cách dân cử của ông.