THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 31.1.2024: Lò Trọng trước khi tắt (chết), đốt thêm đống củi! Gương cho tay sai CS! 2024 là năm của Trump

31 Tháng Một, 2024 |

Muốn xem bài xã luận “2024 là năm của Trump” và hai bài viết về Đại hội Thường niên của Cộng đồng NVTD-Victoria và ra mắt Ban Tu chính Nội quy, mời xem báo điện tử TiVi Tuần-san bằng cách bấm vào: www.etvts.com.au