GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 11/10: Ngôn ngữ VN mất nét đẹp, khó hiểu, hổ lốn vì CS đặt quyền lợi đảng trên hết: hồng hơn chuyên

11 Tháng Mười, 2019 |

Sau năm 1975 đảng CSVN nắm trọn quyền hành chính trị và luôn cả văn hóa và giáo dục. Nhưng họ chỉ mê quyền và tiền để đạo đức suy đồi, văn hóa bát nháo. Thi đua học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách kể cả cách “nói và viết” của Hồ Chí Minh thì chỉ làm cho đất nước càng ngày càng tụt hậu. Đảng CSVN phải chịu trách nhiệm.