Category

49 Victoria Parade, Collingwood, Vic.3066.
Tel: (03) 9417 1292

Trên 30 năm phục vụ độc giả tại Melbourne.

Bán đủ các loại sách: tự điển, sách học tiếng Anh, tiếng Việt, sách nghin cứu, tiểu thuyết…

Mở cửa ngày: Thứ Hai đến Thứ Sáu

Từ 10am đến 6pm